Nowe rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

W dniu 23 stycznia 2023r.  weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Rozporządzenie określa m. in. wymagania jakie powinien spełniać stabilizat (odpad o kodzie  19 05 99) powstający w wyniku mechaniczno-biologicznego przetwarzania, aby mógł być unieszkodliwiany na składowisku odpadów.

Warunek uznaje się za spełniony, jeśli stabilizat po zakończeniu cyklu przetwarzania osiągnął wartość AT4 wynoszącą poniżej 10 mg O2/g suchej masy, straty prażenia stabilizatu są mniejsze niż 35%, a zawartość węgla organicznego jest mniejsza niż 20% suchej masy. Spełnienie wymagań musi zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez akredytowane laboratorium.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu i współpracy z GBA POLSKA!

 

GBA POLSKA Sp. z o.o. od 20 lat jest rzetelnym i wiarygodnym partnerem w obszarze badań laboratoryjnych i usług intelektualnych dla żywności, środowiska i kosmetyków.