Systemy jakościOpis zintegrowanego systemu zarządzaniaSystemy jakości

Zintegrowany System Zarządzania

GBA POLSKA Sp. z o.o. posiada wdrożony, utrzymywany i stale doskonalony zintegrowany system zarządzania.System zarządzania jakością

AKREDYTACJA

Akredytacja laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025

W 2004 r. w grudniu, uzyskaliśmy pierwszą akredytację, nadaną przez Niemiecką Radę Akredytacyjną DAR, a proces akredytacyjny został przeprowadzony przez Niemiecką Jednostkę Certyfikującą DACH.

W 2009 r. w październiku otrzymaliśmy drugą akredytację, nadaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Niemiecki certyfikat akredytacji zastąpiono polskim certyfikatem.

W 2019 roku skutecznie dostosowaliśmy system zarządzania jakością do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, czego potwierdzeniem było uzyskanie kolejnego certyfikatu akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.
Szczegółowy wykaz akredytowanych badań znajduje się w aktualnym Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1095 oraz w listach badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego.

Akredytacja OiB

W 2012 roku uzyskaliśmy Certyfikat Akredytacji w Zakresie Obronności i Bezpieczeństwa wydany przez Ministra Obrony Narodowej. Potwierdza on nasze kompetencje do prowadzenia działalności związanej z oceną zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Szczegółowy wykaz akredytowanych badań znajduje się w aktualnym Zakresie Akredytacji OiB.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ ZINTEGROWANYM SYSTEMEM ZARZĄDZANIA

Działalność GBA POLSKA jest w głównej mierze ukierunkowana na wykonywanie badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz sensorycznych żywności, kosmetyków, artykułów chemii gospodarczej, opakowań, wód, ścieków, osadów, odpadów, gleb, powietrza, paliw, gazów i innych oraz badań kosmetyków in vivo.

Zakres Organizacji: Usługi pobierania próbek do badań oraz usługi badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych (w tym sensorycznych) żywności, wód, powietrza, ścieków, gleby, osadów ściekowych, odpadów i innych próbek środowiskowych, chemii gospodarczej, kosmetyków, opakowań i wyrobów farmaceutycznych.

HISTORIA CERTYFIKACJI I WDROŻEŃ

Certyfikacja systemu zarządzania jakością wg ISO 9001

W 2018 roku uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami przedstawionymi w normie PN-EN ISO 9001:2015. Aktualny certyfikat obejmuje badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i sensoryczne oraz pobieranie próbek.

Certyfikacja systemu zarządzania środowiskiem jakości wg ISO 14001

W 2018 roku uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego z wymaganiami przedstawionymi w normie PN-EN ISO 14001:2015.

Wdrożenie systemu zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001

W 2023 roku wdrożyliśmy system zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w roku 2024 planowane jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami przedstawionymi w normie PN-ISO 45001:2018.

ZATWIERDZENIA / ZEZWOLENIA / REJESTRACJA

Rejestracja w systemie GMP+

Od 2019 roku jesteśmy zarejestrowani w systemie GMP+ w zakresie wykonywania badań pasz w ramach standardu GMP+ Feed Certification scheme 2020. GBA POLSKA.

Zatwierdzenia przez organy urzędowe

Posiadamy zatwierdzenia Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli oraz zatwierdzenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Ponadto posiadamy zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.