UsługiBadania wodyUsługi

Cosmetics - water tests

GBA POLSKA oferują badania wszystkich wód użytkowych w pełnych zakresach i według aktualnych wymagań i przepisów. Nasze badania wód są akredytowane, a tam gdzie jest to wymagane posiadają zatwierdzenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wykonywane są metodami referencyjnymi.

Badania wykonujemy w takich obiektach jak: hotele, pensjonaty, domy pomocy społecznej, szpitale, firmy produkcyjne, baseny itp.)

Woda bezpieczna dla zdrowia to woda wolna od:

mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów;
substancji chemicznych w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenia dla zdrowia oraz niewykazująca agresywnych właściwości korozyjnych.

Wymagania, które powinna spełniać woda przeznaczona do spożycia, określa aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Wymagania mikrobiologiczne:

zakres badań podstawowych: Escherichia coli, Enterokoki kałowe;
zakres badań dodatkowych: bakterie grupy coli, liczba mikroorganizmów w (22±2)°C po (68±4)h, Clostridium perfinges łącznie ze sporami.

Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne

Podstawowa analiza parametrów fizyochemicznych - zakres badań wody:
barwa;
mętność;
pH;
chlor wolny;
przewodność elektryczna;
zapach;
jon amonowy;
azotyny;
azotany;
smak;
mangan;
żelazo;
glin.

Wymagania fizykochemiczne wody ciepłej w kierunku Legionella.

W ramach oferty GBA POLSKA zapewniamy dojazd wykwalifikowanego próbkobiorcy, akredytowane pobieranie próbek oraz opiekę doradczą na każdym etapie trwania projektu.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.