DokumentacjeDokumentacje, ekspertyzy, wnioski środowiskoweBadania

Opracowania na etapie procesu inwestycyjnego

Realizacja nowej inwestycji lub modernizacja istniejącej instalacji może wiązać się z koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W zależności od skali przedsięwzięcia uzyskanie decyzji wymaga przygotowania następujących dokumentacji:

 • raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Oferujemy kompleksowe doradztwo w postępowaniu inwestycyjnym zarówno podczas planowania, realizacji jak i dokumentów niezbędnych do uruchomienia instalacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Na potrzeby dokumentacji wykonujemy m.in. szczegółowe obliczenia i analizy oddziaływania na klimat akustyczny oraz na jakość powietrza atmosferycznego.

GBA Polska - środowisko - dokumentacje, ekspertyzy, wnioski środowiskowe

Opracowania dla instalacji typu IPPC

Eksploatacj instalacji IPPC wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego . Instalacje IPPC to zbiór instalacji , których funkjconowanie może powodować znaczne zanieczyszczenie posczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Pozwolenie zintegrowane jest decyzją administracyjną, regulującą zasady wprowadzenia substancji lub energii do poszczególnych komponentów środowiska i zastępuje niektóre pozwolenia sektorowe.

Oferta GBA POLSKA dla instalacji IPCC obejmuje opacowanie:

 • wniosków o wydanie lub zmianę pozwoleń zintegrowanych;
 • raportów początkowych i końcowych;
 • analizy ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.

Dokumentacje geologiczne

 • Projekt robót geologicznych;
 • Dokumentacje hydrogeologiczne.

Ochrona powietrza

 • Wnioski o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 • Zgłoszenia instalacji niewymagających pozwolenia;
 • Analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu wraz z modelowaniem.

Gospodarka wodnościekowa

 • Operaty wodnoprawne na wprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
 • Operaty wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych;
 • Operaty wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • Operaty wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków;
 • Operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych;
 • Operaty wodnoprawne na wykonanie lub likwidację urządzeń wodnych;
 • Projekty i dokumentacje hydrogelogiczne;
 • Projekty technologiczne oczyszczalni ścieków.

Gospodarka odpadami

 • Wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
 • Zgłoszenia uznania odpadu za produkt uboczny;
 • Zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne;
 • Opinie ekologiczne o właściwościach odpadów i możliwościach ich wykorzystania;
 • Opinie o możliwościach wykorzystania osadów ściekowych;
 • Klasyfikacje odpadów;
 • Podstawowe charakterystyki odpadów przeznaczonych do składowania;
 • Raporty z monitoringu składowisk odpadów.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.