DokumentacjeDokumentacje, ekspertyzy, wnioski środowiskoweBadania

Opracowania na etapie procesu inwestycyjnego

Realizacja nowej inwestycji lub modernizacja istniejącej instalacji może wiązać się z koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W zależności od skali przedsięwzięcia uzyskanie decyzji wymaga przygotowania następujących dokumentacji:

 • raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Oferujemy kompleksowe doradztwo w postępowaniu inwestycyjnym zarówno podczas planowania, realizacji jak i dokumentów niezbędnych do uruchomienia instalacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Na potrzeby dokumentacji wykonujemy m.in. szczegółowe obliczenia i analizy oddziaływania na klimat akustyczny oraz na jakość powietrza atmosferycznego.

GBA Polska - środowisko - dokumentacje, ekspertyzy, wnioski środowiskowe

Opracowania dla instalacji typu IPPC

Eksploatacja instalacji IPPC wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Instalacje IPPC to zbiór instalacji, których funkcjonowanie może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Pozwolenie zintegrowane jest decyzją administracyjną, regulującą zasady wprowadzania substancji lub energii do poszczególnych komponentów środowiska i zastępuje niektóre pozwolenia sektorowe.

Oferta GBA POLSKA dla instalacji IPPC obejmuje opracowanie:

 • wniosków o wydanie lub zmianę pozwoleń zintegrowanych;
 • raportów początkowych i końcowych;
 • analizy ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.

Dokumentacje geologiczne

 • projekt robót geologicznych;
 • dokumentacje hydrogeologiczne.

Ochrona powietrza

 • wnioski o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 • zgłoszenia instalacji niewymagających pozwolenia;
 • analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu wraz z modelowaniem.

Gospodarka wodno-ściekowa

 • operaty wodnoprawne na wprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
 • operaty wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych;
 • operaty wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • operaty wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków;
 • operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych;
 • operaty wodnoprawne na wykonanie lub likwidację urządzeń wodnych;
 • projekty i dokumentacje hydrogeologiczne.

Gospodarka odpadami

 • wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
 • zgłoszenia uznania odpadu za produkt uboczny;
 • zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne;
 • opinie ekologiczne o właściwościach odpadów i możliwościach ich wykorzystania;
 • opinie o możliwościach wykorzystania osadów ściekowych;
 • klasyfikacje odpadów;
 • podstawowe charakterystyki odpadów przeznaczonych do składowania;
 • raporty z monitoringu składowisk odpadów.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.