UsługiUsługi środowiskowe Usługi środowiskowe

GBA - żywność - usługi środowiskowe

Dział ekspertyz środowiskowych GBA POLSKA od wielu lat świadczy specjalistyczne usługi w zakresie tworzenia wniosków, dokumentacji oraz opinii środowiskowych.

GBA POLSKA wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów rozszerzył ofertę świadczonych usług o opracowanie Analizy Ryzyka Ujęć Wód. Celem analizy ryzyka ujęć wód jest określenie ewentualnych zagrożeń mogących negatywnie oddziaływać na ujmowane wody, w tym powodować ich zanieczyszczenie oraz określenie aktualnego stanu środowiska gruntowo-wodnego w zasięgu strefy dopływu wód do ujęcia.

Obowiązek sporządzenia analizy ryzyka ujęć spoczywa na Właścicielu ujęcia wód powierzchniowych, podziemnych i powinien zostać zrealizowany w terminie do grudnia 2022 roku.

Wysoko wykwalifikowani specjaliści GBA POLSKA opracują m. in.:

Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia;
Raport Oddziaływania na Środowisko;
Inwentaryzację przyrodniczą;
Analizę ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych; substancjami powodującymi ryzyko wraz z projektem planu remediacji i kosztorysem w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych;
Wnioski o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
Zgłoszenia instalacji niewymagających pozwolenia;
Operaty wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
Operaty wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
Operaty wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków;
Operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych;
Wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
Zgłoszenia uznania odpadu za produkt uboczny;
Zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.