BadaniaOdpadyBadania

GBA Polska - środowisko - badania - odpady

Odpady, ich dalsze zagospodarowanie oraz związane z nimi zagrożenia stają się coraz większym wyzwaniem w ochronie środowiska. GBA POLSKA stoi na straży bezpieczeństwa i przestrzegania norm środowiskowych dla tego istotnego obszaru.

W ramach usług przeprowadzamy badania odpadów w zakresie:

testów zgodności;
badań paliw alternatywnych RDF;
odzysku odpadów poza instalacjami;
ustalenia lub weryfikacji kodu odpadów;
uzyskania statusu produktu ubocznego;
opinii ekologicznych m.in. o właściwościach odpadów i możliwości wykorzystania odpadów.

Składowanie odpadów

Testy zgodności odpadów wykonujemy zgodnie z aktualnymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach w zakresie:

 • dopuszczania odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych;
 • dopuszczania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które nie stanowią odpadów komunalnych, do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;
 • dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;
 • dopuszczania odpadów niebezpiecznych do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych;
 • dopuszczania stałych, niewchodzących w reakcje odpadów niebezpiecznych do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Ponadto proponujemy Państwu sporządzenie podstawowej charakterystyki odpadów wymaganej podczas przekazywania odpadów do składowania.

Dodatkowo na Państwa potrzeby wykonujemy również badania AT-4 odpadów po procesie kompostowania.

GBA Polska - badania - odpady

Badania paliw alternatywnych RDF (ang. REFUSE DERIVED FUEL)

Jednym ze sposobów zagospodarowania odpadów jest wykorzystanie palnych frakcji jako paliwo. Parametry paliwa alternatywnego muszą spełniać kryteria jakościowe określone w normach oraz ustalone przez odbiorców paliwa (np. cementownie).

Oferujemy pakiet akredytowanych badań w następującym zakresie:

 • wartość opałowa;
 • ciepło spalania;
 • zawartość popiołu;
 • wilgotność;
 • siarka całkowita;
 • chlor;
 • wodór;
 • zawartość metali ciężkich.

Odzysk odpadów (poza instalacjami) badania na potrzeby uznania odpadu za produkt uboczny

GBA POLSKA w ramach swoich usług oferuje Państwu akredytowane badania laboratoryjne wraz z opracowaniem zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

Odzysk odpadów poza instalacjami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu minimalizowania ilości odpadów przekazywanych do składowania, dopuszcza się odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami obejmujących m.in.:

 • odzysk w procesie R10;
 • odzysk dla wybranych rodzajów odpadów zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczegółowych w procesach R3, R5, R11 i R12;
 • wykorzystanie przez osoby fizyczne prowadzące kompostowanie na potrzeby własne.

W celu spełnienia wymagań prawnych odzysk odpadów poza instalacjami jest możliwy pod warunkiem udowodnienia braku pogorszenia stanu środowiska wodno-gruntowego na terenie,którym odpady będą stosowane. W tym celu należy dysponować odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi.

Laboratoria GBA POLSKA zapewniają:

 • akredytowane pobieranie odpadów;
 • wykonanie niezbędnych badań odpadów i gruntów;
 • opinię ekologiczną.

Dokumentacje w zakresie odpadów

 • wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
 • zgłoszenia uznania odpadu za produkt uboczny;
 • zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne;
 • opinie ekologiczne o właściwościach odpadów i możliwościach ich wykorzystania;
 • opinie o możliwościach wykorzystania osadów ściekowych;
 • klasyfikacje odpadów;
 • podstawowe charakterystyki odpadów przeznaczonych do składowania.

Monitoring składowisk odpadów

Zarządzający składowiskiem odpadów zobowiązany jest do prowadzenia jego monitoringu. Dotyczy to zarówno składowisk odpadów w fazie eksploatacyjnej jak i poeksploatacyjnej.

GBA POLSKA zapewnia kompleksowy monitoring składowisk odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres monitoringu:

 • badanie poziomu i składu wód podziemnych;
 • badanie składu wód powierzchniowych;
 • badanie objętości i składu wód odciekowych;
 • badanie emisji i składu gazu składowiskowego;
 • ocena sprawności odprowadzania gazu składowiskowego;
 • pomiar wielkości opadu atmosferycznego;
 • badanie przebiegu osiadania i stateczności składowiska;
 • badanie struktury i masy składowanych odpadów.

Dodatkowo oferujemy opracowanie raportów z badań prowadzonych w ramach monitoringu składowiska.

Badania destruktu asfaltowego (mieszanek mineralno-asfaltowych)

GBA POLSKA w ramach swoich usług oferuje:

 • akredytowane pobieranie próbek destruktu asfaltowego z pryzm jak i nawierzchni drogowych;
 • akredytowane badania destruktu asfaltowego w zakresie zgodnym z rozporządzeniem w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego;
 • ocenę wyników badań destruktu asfaltowego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w celu potwierdzenia spełnienia tych wymagań.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.