BadaniaWodaBadania

Badania środowiskowe - badania wody

GBA POLSKA oferuje szeroki zakres akredytowanych badań wód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W ramach oferty świadczymy usługi akredytowanego pobierania próbek z analizami fizykochemicznymi i mikrobiologicznymi:
wody do spożycia;
wód basenowych i kąpieliskowych;
wód powierzchniowych w tym wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;
wód podziemnych;
wód technologicznych, chłodniczych, ciepłych.
A także akredytowane badania parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych:
wód magazynowanych w cysternach i zbiornikach w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego;
wód mineralnych, stołowych, źródlanych.

Woda do spożycia

Wodę przeznaczoną do spożycia badamy zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej zarówno w zakresie pobierania jak i analiz mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz sensorycznych.

Analiza obejmuje pełen zakres badań wody przeznaczonej do spożycia:

 • monitoring gr A (podstawowy zakres parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i sensorycznych),
 • monitoring gr A i B (rozszerzony zakres parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i sensorycznych),
 • monitoring substancji promieniotwórczych.
GBA środowisko - badania wody
GBA - analizy, badania

Wody mineralne, stołowe, źródlane

Oferujemy zarówno analizy wód mineralnych, stołowych, źródlanych pobieranych bezpośrednio na ujęciu wody jak i w opakowaniach jednostkowych w celu kontroli jakości produktów.

Badania wód wykonywane są metodami akredytowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Badania wody

Wody basenowe i kąpieliskowe

GBA POLSKA zapewnia najszerszą na rynku ofertę usług związanych z badaniem jakości wody basenowej oraz analizy wody w kąpieliskach i miejscach przeznaczonych do kąpieli.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra, każdy zarządzający pływalnią (basenem, spa, termami), zobowiązany jest do prowadzenia badań jakości wody na swoim obiekcie, według harmonogramu ustalonego z właściwym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Analizy obejmują pełny zakres pomiarów i badań takich:

 • In-situ: pH, chlor wolny, chlor związany, potencjał REDOX, ozon, kwas izocyjanurowy
 • Mikrobiologicznych
 • Fizykochemicznych

Wody powierzchniowe i podziemne

GBA POLSKA oferuje akredytowane badania jakości wód, które pozwalają na prowadzenie monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich klasyfikację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Monitoring jakości wód podziemnych (piezometry) i powierzchniowych jest jednym z obowiązków dla zakładów przemysłowych, zarządców dróg i autostrad, składowisk odpadów. Wiedza o stanie wód konieczna jest do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu oraz ochrony wód przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

Oferta GBA POLSKA obejmuje:

 • akredytowane pobieranie wód podziemnych (piezometry, studnie)
 • badania parametrów mikrobiologicznych,
 • badania parametrów fizykochemicznych.

Dokumentacje związane z badaniami wody:

Aby zapewnić kompleksową obsługę naszym klientom oferujemy szeroki wachlarz usług związanych z uzyskiwaniem decyzji, pozwoleń oraz sporządzonych analiz wymaganych przez urzędyi organy administracyjne. Na zlecenie naszych klientów wykonujemy:

 • operaty wodnoprawne na pobieranie wód powierzchniowych, podziemnych
 • analizy ryzyka dla ujęć wód
 • operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych
 • projekt robót geologicznych
 • dokumentacje hydrogeologiczne

Analizy ryzyka ujęć wód

Celem analizy ryzyka ujęć wód jest określenie ewentualnych zagrożeń mogących negatywnie oddziaływać na ujmowane wody, w tym powodować ich zanieczyszczenie oraz określenie aktualnego stanu środowiska gruntowo-wodnego w zasięgu strefy dopływu wód do ujęcia.

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. z późn. zm. przywróciła obowiązek ustanawiania stref ochronnych ujęć wody.

Właściciel ujęcia wody realizujący zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, gminy, zakłady przemysłowe, właściciele ujęć) jest obowiązany przeprowadzić analizę ryzyka i przekazać ją do właściwego wojewody.

Analiza ryzyka

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.