BadaniaWodaBadania

Badania środowiskowe - badania wody

GBA POLSKA oferuje szeroki zakres akredytowanych badań wód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W ramach oferty świadczymy usługi akredytowanego pobierania próbek z analizami fizykochemicznymi i mikrobiologicznymi:
wody do spożycia;
wód basenowych i kąpieliskowych;
wód powierzchniowych w tym wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;
wód podziemnych;
wód technologicznych, chłodniczych, ciepłych.
A także akredytowane badania parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych:
wód mineralnych, stołowych, źródlanych;
wód magazynowanych w cysternach i zbiornikach w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego.

Woda do spożycia

Wodę przeznaczoną do spożycia badamy zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej zarówno w zakresie pobierania jak i analiz mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz sensorycznych.

Analiza obejmuje pełen zakres badań wody przeznaczonej do spożycia:

 • monitoring gr A (podstawowy zakres parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i sensorycznych);
 • monitoring gr A i B (rozszerzony zakres parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i sensorycznych).

Oferujemy również monitoring substancji promieniotwórczych.

Dodatkowo oferujemy analizy wód mineralnych, stołowych i źródlanych.

Badania wód wykonywane są metodami akredytowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

GBA środowisko - badania wody
GBA - analizy, badania

Wody basenowe i kąpieliskowe

GBA POLSKA zapewnia najszerszą na rynku ofertę usług związanych z badaniem jakości wody basenowej oraz analizy wody w kąpieliskach i miejscach przeznaczonych do kąpieli.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra, każdy zarządzający pływalnią (basenem, spa, termami), zobowiązany jest do prowadzenia badań jakości wody na swoim obiekcie, według harmonogramu ustalonego z właściwym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Analizy obejmują pełny zakres pomiarów i badań:

 • terenowych (in-situ): pH, chlor wolny, chlor związany, potencjał oksydacyjno-redukcyjny (redoks), ozon, kwas izocyjanurowy;
 • mikrobiologicznych;
 • fizykochemicznych.

Wody powierzchniowe i podziemne

GBA POLSKA oferuje akredytowane badania jakości wód, które pozwalają na prowadzenie monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich klasyfikację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Monitoring jakości wód podziemnych i powierzchniowych jest jednym z obowiązków dla zakładów przemysłowych, zarządców dróg i autostrad, składowisk odpadów. Wiedza o stanie wód konieczna jest do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu oraz ochrony wód przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

Badania wody

Oferta GBA POLSKA obejmuje:

 • akredytowane pobieranie wód podziemnych z piezometrów i studni oraz wód powierzchniowych z rzek, jezior, sztucznych zbiorników zaporowych;
 • badania parametrów mikrobiologicznych;
 • badania parametrów fizykochemicznych.

Dokumentacje związane z badaniami wody:

Aby zapewnić kompleksową obsługę naszym klientom oferujemy szeroki wachlarz usług związanych z uzyskiwaniem decyzji, pozwoleń oraz sporządzonych analiz wymaganych przez urzędy i organy administracyjne.

Na zlecenie naszych klientów wykonujemy:

 • operaty wodnoprawne na pobieranie wód powierzchniowych, podziemnych;
 • analizy ryzyka dla ujęć wód;
 • operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych;
 • projekt robót geologicznych;
 • dokumentacje hydrogeologiczne;
 • raporty i analizy wyników badań.

Analizy ryzyka ujęć wód

Celem analizy ryzyka ujęć wód jest określenie ewentualnych zagrożeń mogących negatywnie oddziaływać na ujmowane wody, w tym powodować ich zanieczyszczenie oraz określenie aktualnego stanu środowiska gruntowo-wodnego w zasięgu strefy dopływu wód do ujęcia.

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. z późn. zm. przywróciła obowiązek ustanawiania stref ochronnych ujęć wody.

Właściciel ujęcia wody realizujący zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, gminy, zakłady przemysłowe, właściciele ujęć) jest zobowiązany przeprowadzić analizę ryzyka i przekazać ją do właściwego wojewody.

Analizę ryzyka przeprowadza się dla:

 • Ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób;
 • Ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej.

Analiza ryzyka jest aktualizowana nie rzadziej niż co 10 lat, a w przypadku ujęć wody dostarczających mniej niż 1000 m3 wody na rok – nie rzadziej niż co 20 lat.

Obowiązek sporządzenia analizy ryzyka ujęć właściciel ujęcia powinien zrealizować do końca grudnia 2022 roku. Ze względu na ciągłe zapotrzebowanie, przygotowujemy dla naszych Klientów analizy ryzyka ujęć również po wskazanym terminie.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.