Systemy jakościPolityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI - POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Nadrzędne cele GBA POLSKA Sp. z o.o. to:
Kompleksowa i profesjonalna obsługa klientów.
Troska o środowisko naturalne.

Kwalifikacje personelu gwarantują wysoki poziom świadczonych przez nas usług laboratoryjnych. Badania wykonywane są zgodnie z ustalonymi metodykami badawczymi i wymaganiami klienta z wykorzystaniem najnowszej aparatury, co pozwala dostarczać rzetelne, wiarygodne i użyteczne wyniki badań, z zachowaniem zasad poufności i troski o środowisko naturalne. Badania realizujemy w ramach stałego oraz elastycznego zakresu akredytacji. Badania in vivo są realizowane w duchu badań GCP.

W związku z powyższym stawiamy sobie następujące cele:

 • zbudowanie i utrzymanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera,
 • zwiększanie możliwości badawczych,
 • ograniczanie zużycia energii elektrycznej, surowców i materiałów,
 • ograniczanie emisji odpadów, ścieków oraz zanieczyszczeń,
 • kształtowanie świadomości projakościowej i prośrodowiskowej,
 • nieustanne doskonalenie w bieżącym działaniu.

Zobowiązujemy się do:

 • profesjonalnego wykonywania usług,
 • utrzymywania wysokiej jakości usług świadczonych klientom,
 • poszanowania praw, godności, integralności i bezpieczeństwa uczestników badań in vivo,
 • podnoszenia kwalifikacji personelu,
 • zachowywania zgodności z normą ISO 17025, ISO 9001, ISO 14001 oraz
  z AQAP 2110 i elementami systemu GCP,
 • spełniania wymagań prawnych i innych dotyczących aspektów środowiskowych,
 • ciągłego doskonalenia skuteczności systemów zarządzania,
 • nie ulegania jakimkolwiek naciskom komercyjnym, finansowym bądź innym mającymi wpływ na bezstronność,
 • identyfikowania ryzyk zagrażających bezstronności oraz konfliktom interesów,
 • zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska.

Najwyższe Kierownictwo deklaruje i zapewnia osobiste zaangażowanie w działania na rzecz spełniania wymagań klientów, wymagań ustawowych i przepisów prawnych, zapewnienia zasobów niezbędnych do realizacji założonych celów oraz ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem.

GBA POLSKA dba o kształtowanie swojego wizerunku jako firmy przyjaznej dla klientów, społeczności lokalnej i środowiska. Personel jest zaznajomiony z dokumentacją systemów zarządzania, w tym niniejszą Polityką Jakości – Polityką Środowiskową, i stosuje je w swojej pracy. Integralność systemów zarządzania jest utrzymywana podczas planowania i wdrażania zmian w systemach zarządzania. Realizacja celów jakości oraz celów, zadań i programów środowiskowych jest oceniana podczas przeglądów zarządzania.