Badania i rozwójProjekt „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego JARS Sp. z o.o.”Badania i rozwój

UE Polska

Projekt „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego JARS Sp. z o.o.”

Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego JARS Sp. z o.o.

JARS Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Rozbudowa Centrum Badawczo Badawczo-Rozwojowego JARS Sp. z o.o.”

Projekt realizowany jest w ramach drugiej Osi Priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Celem głównym projektu jest opracowanie nowych metod badawczych, które umożliwią poszerzenie oferty JARS S.A. w trzech zakresach:

Jakości i bezpieczeństwa żywności

Badania nad bezpieczeństwem żywności mają istotne znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki. Spółka w ramach projektu prowadzi prace nad wdrożeniem nowoczesnych metod analizy żywności. Badane są nowe metody analizy trwałości produktów poprzez procedury przyspieszonego starzenia. Prowadzone są również między innymi prace nad analizą zafałszowań żywności, oraz nad usprawnieniem metod wykrywania substancji niebezpiecznych w pokarmie.

Weryfikacji deklaracji marketingowej kosmetyków

Prawdziwość deklaracji marketingowych kosmetyków ma znaczenie nie tylko ze względu na przepisy prawne i na dobre praktyki rynkowe, ale również ze względu na zaufanie konsumentów. Spółka prowadzi badania nad udoskonalaniem metod badania deklaracji poprzez opracowywanie nowoczesnych metod badania aparaturowego skóry. Dodatkowo badane są nowe metody badania trwałości kosmetyków pod kątem ich bezpieczeństwa i zachowania jakości w formie dedykowanych przyspieszonych badań przechowalniczych.

Ochrony środowiska

W ramach ochrony środowiska prowadzone są badania nad innowacyjnymi metodami wykrywania pestycydów w glebie i w wodzie. Opracowywane są metody równoczesnego badania wielu pestycydów i ich metabolitów. Dodatkowo badane są również metody skutecznej i naturalnej remediacji terenów zanieczyszczonych, oraz identyfikacji i klasyfikacji odpadów nieznanego pochodzenia, co stanowi istotny etap rekultywacji terenów użytkowych.

Opracowane metody badawcze zostaną wdrożone we własnej działalności usługowej JARS S.A.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie konkurencyjności Spółki, w wyniku poszerzenia oferty usługowej.

Całkowita wartość projektu: 6 735 603,00 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 2 414 735,00 PLN

W ramach realizacji projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego JARS Sp. z o.o.” dofinansowanego z Funduszy Europejskich – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw JARS S.A. opracowała i wprowadziła do oferty nowe metody badawcze.