Wszystko co musisz wiedzieć o PFAS

Substancje perfluoroalkilowe (PFAS) to szkodliwe dla zdrowia zanieczyszczenia chemiczne, do których zalicza się kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS), kwas perfluorooktanowy (PFOA), kwas perfluorononanowy (PFNA) i kwas perfluoroheksanosulfonowy (PFHxS).

Substancje te są lub były wykorzystywane w licznych zastosowaniach handlowych i przemysłowych. Ich powszechne stosowanie, wraz z ich trwałością w środowisku, doprowadziło do powszechnego zanieczyszczenia środowiska. Zanieczyszczenie żywności tymi substancjami jest głównie wynikiem ich bioakumulacji w wodnych i lądowych łańcuchach pokarmowych oraz stosowaniem materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zawierających PFAS.

W lipcu 2020 roku Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał opinię, w której stwierdził, że substancje perfluoroalkilowe (PFOS, PFOA, PFNA i PFHxS) mogą powodować skutki rozwojowe i mogą mieć niekorzystny wpływ na poziom cholesterolu w surowicy, wątrobę i układ odpornościowy oraz masę urodzeniową.

Uznał on wpływ na układ odpornościowy za najbardziej krytyczny efekt i ustalił grupową wartość tolerowanego pobrania tygodniowego (TWI) na poziomie 4,4 ng/kg masy ciała tygodniowo dla sumy PFOS, PFOA, PFNA i PFHxS. Urząd stwierdził również, że część populacji europejskiej przyjmuje te substancje w ilościach przekraczających dopuszczalną tygodniową dawkę, co budzi jego obawy.

Mając na uwadze powyższe, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego, Komisja Europejska postanowiła ustalić najwyższe dopuszczalne poziomy tych substancji w żywności. Wynikiem tych działań jest publikacja w Dzienniku Urzędowym  UE Rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2388 z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów substancji perfluoroalkilowych w niektórych środkach spożywczych.

Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 28 grudnia 2022 r., a termin jego rozpoczęcia stosowania wyznaczono na dzień 1 stycznia 2023 r.

Limity dot. poszczególnych substancji perfluoroalkilowych oraz ich sumy określone zostały m.in. dla: jaj, produktów rybołówstwa i małży, a także dla mięsa i podrobów jadalnych.

Warto w tym miejscu nadmienić, że środki spożywcze wymienione w załączniku do rozporządzenia 2022/2388, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2023 r., mogą pozostać w obrocie do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu ich przydatności do spożycia.

GBA POLSKA już dzisiaj oferuje Państwo badania żywności w kierunku PFAS, wykonywane zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/1428 z dnia 24 sierpnia 2022 r. ustanawiającym metody pobierania próbek i analizy do celów kontroli substancji perfluoroalkilowych w niektórych środkach spożywczych.

 

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu i współpracy z GBA POLSKA!

 

GBA POLSKA Sp. z o.o. od 20 lat jest rzetelnym i wiarygodnym partnerem w obszarze badań laboratoryjnych i usług intelektualnych dla żywności, środowiska i kosmetyków.