Warunki utraty statusu odpadu dla destruktu asfaltowego

W dniu 30 grudnia 2021r. ogłoszone zostało wyczekiwane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz.U.2021.2468). Destrukt asfaltowy, czyli odpadowa mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) jest klasyfikowana jako odpad o kodzie 17 03 02.

Wydane rozporządzenie stanowi krok mający na celu uproszczenie oraz uregulowanie kwestii wykorzystywania destruktu asfaltowego. Dzięki określeniu szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego, szybciej będzie możliwe uznanie go za pełnowartościowy surowiec.

Co ważne, spełnienie wymagań rozporządzenia, nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów – utrata statusu odpadu w przypadku destruktu asfaltowego jest możliwa w ramach zezwolenia na przetwarzanie odpadu.

W § 2 rozporządzenia, określono szereg warunków jakie musi spełnić odpad destruktu asfaltowego, żeby mogło dojść do utraty statusu odpadów. Co istotne, wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie (z dwoma wyjątkami).  

Warunki utraty statusu odpadu dla destruktu asfaltowego:

  • odpady destruktu asfaltowego nie są zanieczyszczone substancjami innymi niż te, które są stosowane w ramach produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych, oraz podczas ich stosowania i normalnego użytkowania;
  • odpady destruktu są przetwarzane w procesach odzysku R5 lub R12;
  • łączna zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), w tym zawartość benzo(a)pirenu, nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego stężenia albo w badaniu na obecność WWA metodą uproszczoną otrzymano negatywny wynik;
  • destrukt asfaltowy otrzymany w procesie odzysku spełnia co najmniej wymagania normy PN-EN 13108-8;
  • odciek próbki nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych stężeń;
  • próbka została pobrana i przebadana zgodnie z określonymi wytycznymi;
  • destrukt asfaltowy otrzymany w procesie odzysku może zostać wykorzystany do budowy, przebudowy itd.

Jak wynika z zapisów rozporządzenia, badania oraz pobór próbek destruktu muszą być wykonywane przez akredytowane laboratorium lub certyfikowaną jednostkę badawczą zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi. Z badania próbek przygotowuje się protokół.

Po wykonaniu badań, oraz sprawdzeniu dotrzymania warunków określonych w rozporządzeniu, posiadacz odpadów destruktu potwierdza ich spełnienie sporządzając oświadczenie o zgodności, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia. Do oświadczenia dołącza się dowody potwierdzające spełnienie warunków w tym m.in. protokół z poboru próbek. Oświadczenie należy przygotować dla każdej przekazywanej do wykorzystania partii odpadów odrębnie. Oświadczenia z załącznikami, wyniki badań próbek lub protokół, przechowuje się przez okres 5 lat.

Laboratorium GBA POLSKA posiada wdrożone metodyki oraz pełną akredytację zarówno na wykonanie poboru próbek reprezentatywnych jak i przeprowadzenie badań zgodnie z wytycznymi rozporządzenia. Dysponujemy również wieloletnim doświadczeniem w zakresie przygotowania wniosków w zakresie przetwarzania, zbierania oraz wytwarzania odpadów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań oraz usług obejmujących gospodarowanie odpadami.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu i współpracy z GBA POLSKA!

 

GBA POLSKA Sp. z o.o. od 20 lat jest rzetelnym i wiarygodnym partnerem w obszarze badań laboratoryjnych i usług intelektualnych dla żywności, środowiska i kosmetyków.