Nowe Konkluzje BAT – przetwórstwo metali żelaznych

Dnia 4 listopada 2022r. opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2022/2110 z dnia 11 października 2022 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do przetwórstwa metali żelaznych.

Publikacja decyzji oznacza wprowadzenie konkluzji BAT dla kilku rodzajów działalności wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2010/75/UE związanych z obróbką metali żelaznych w tym m.in. dla :

  • eksploatacji walcowni gorących o wydajności przekraczającej 20 ton surówki na godzinę;
  • nakładania metalowych powłok ochronnych z wsadem przekraczającym 2 tony stali surowej na godzinę (obejmuje to cynkowanie ogniowe ciągłe i cynkowanie ogniowe jednostkowe)
  • powierzchniowej obróbki metali żelaznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie objętość zbiorników przekracza 30 m3, w przypadku gdy obróbka ta odbywa się w procesie walcowania na zimno, ciągnienia drutu lub cynkowania ogniowego jednostkowego.
  • niezależnie prowadzonego oczyszczania ścieków nieobjętego dyrektywą 91/271/EWG, o ile główny ładunek zanieczyszczeń pochodzi z rodzajów działalności objętych niniejszymi konkluzjami dotyczącymi BAT.

Po opublikowaniu konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik, organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska jest zobowiązany do dokonania analizy warunków pozwolenia zintegrowanego. Analiza pozwolenia powinna zostać przeprowadzona nie później niż w terminie 6 miesięcy od publikacji konkluzji BAT w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, czyli do 4 maja 2023 r.

W przypadku gdy analiza wykaże konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego i dostosowania do wymagań konkluzji, organ właściwy do wydania pozwolenia niezwłocznie przekazuje prowadzącemu instalację informację o potrzebie dostosowania oraz wzywa do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia w terminie roku od dnia doręczenia wezwania. Ustawowy czas na dostosowanie instalacji do zapisów konkluzji to 4 lata od dnia jej publikacji.

W związku z wprowadzeniem nowych konkluzji, podmioty prowadzące instalacje związane z przetwórstwem metali żelaznych czeka w najbliższym czasie wiele wyzwań oraz w większości przypadków konieczność zmiany posiadanych pozwoleń oraz przeprowadzenia inwestycji. Czas na dostosowanie instalacji do konkluzji BAT upłynie 4 listopada 2026 r.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu i współpracy z GBA POLSKA!

 

GBA POLSKA Sp. z o.o. od 20 lat jest rzetelnym i wiarygodnym partnerem w obszarze badań laboratoryjnych i usług intelektualnych dla żywności, środowiska i kosmetyków.