Jak ustalić miejsca historycznego zanieczyszczeniem powierzchni ziemi?

Zgodnie z art. 101d. pkt.8 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1973) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz.1397) starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu zobowiązany jest do wykonania wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Aktualizacji wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dokonuje się co 2 lata.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1101) przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumiane jest takie zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które powstało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. oraz wynika z działalności, która prowadzona była na danym terenie i została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.

W celu ustalenia potencjalnych miejsc charakteryzujących się historycznym zanieczyszczeniem powierzchni ziemi przeprowadza się prace studialne dostępnych materiałów, w tym archiwalnych materiałów kartograficznych (map topograficznych, ortofotomap) i opracowań opisujących teren powiatu.

Analizie poddaje się także mapy tematyczne, na których publikowane są dane o stanie geochemicznym środowiska, antropopresji oraz obiekty mogące stanowić ogniska zanieczyszczeń dla środowiska.

Proces wykonywania wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi opiera się także na  pozyskiwaniu dostępnych materiałów i informacji z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz z największych zakładów i przedsiębiorstw na terenie powiatu / miasta na prawach powiatu. Uzyskane informacje i dane pozwalają na wytypowanie obszarów do przeprowadzenia wizji terenowej. Zebrane informacje prac studialnych i wizji terenowej pozwalają na wytypowanie terenu do poboru próbek gruntów i wykonania analiz laboratoryjnych.

Zgodnie z art. 101a ust. 1 Ustawy Poś, zanieczyszczenie powierzchni ziemi ocenia się na podstawie przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi.

Próbki do badań laboratoryjnych pobiera się z miejsc najbardziej narażonych – np. przy instalacjach i zbiornikach, gdzie mogło w przeszłości dojść do wycieków substancji, a tym samym spowodować zanieczyszczenie gruntów.

Najczęściej identyfikowane zanieczyszczenia w gruntach to przede wszystkim metale ciężkie, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Wykonanie badań gruntów weryfikuje wszelkie przesłanki o występowaniu historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz daje podstawę do umieszczenia terenu w wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń.

Wykonanie aktualizacji wykazu daje możliwość uzupełnienia informacji oraz wykonania badań na obszarach, które na etapie opracowania pierwszego wykazu nie były jeszcze przebadane.

GBA POLSKA posiada szerokie doświadczenie w zakresie wykonywania wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi poprzez analizę poboru próbek, badań laboratoryjnych i sporządzania dokumentacji z wykazem potencjalnych historycznych zanieczyszczeń.

Jako doświadczeni eksperci z dziedziny badań zanieczyszczeń gruntów służymy pomocą przy doborze lokalizacji terenów do badań, zakresu badań. Przeprowadzenie akredytowanego poboru prób gruntów i akredytowanych badań laboratoryjnych pobranych próbek gwarantują wiarygodność uzyskanych wyników badań.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu i współpracy z GBA POLSKA!

 

GBA POLSKA Sp. z o.o. od 20 lat jest rzetelnym i wiarygodnym partnerem w obszarze badań laboratoryjnych i usług intelektualnych dla żywności, środowiska i kosmetyków.