BadaniaGrunty i remediacjeBadania

GBA środowisko - badania gruntów, remediacje

W GBA POLSKA oferujemy kompleksową usługę polegającą na identyfikacji terenów zanieczyszczonych zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów.

Badanie gruntu przed jego zakupem stało się w obecnych czasach standardem i pozwala uniknąć niekorzystnych konsekwencji w przyszłości.

Zapewniamy:

akredytowane pobranie próbek gleby, ziemi i wód podziemnych;
nadzór uprawnionego geologa;
akredytowane badania metodami referencyjnymi wszystkich normowanych parametrów, wraz ze wskaźnikiem wodoprzepuszczalności;
karty odwiertów badawczych;
pomiar współrzędnych GPS miernikami geodezyjnymi;
badania geofizyczne podłoża gruntowego(metoda elektrooporowa);
przesiewowe badania stężenia węglowodorów w terenie (in situ).

Remediacje

W celu usunięcia lub zmniejszenia ilości substancji powodujących ryzyko zanieczyszczenia środowiska wodno – gruntowego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń na terenach przemysłowych należy przeprowadzić proces remediacji. Prawidłowo przeprowadzona remediacja eliminuje zanieczyszczenia mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska i umożliwia bezpieczne użytkowanie terenu w przyszłości.

Wczesne rozpoznanie ewentualnego zanieczyszczenia pozwala uniknąć wysokich kosztów związanych z późniejszą remediacją zanieczyszczonych terenów.

remediacje

GBA POLSKA zapewnia kompleksową obsługę od rozpoznania terenu zanieczyszczonego po jego oczyszczenie.

Etap 1 – rozpoznanie zasięgu i stopnia zanieczyszczeń co jest niezbędne w przypadku doboru odpowiedniej metody oczyszczania. Informacje uzyskane podczas prac rozpoznawczych mają zasadniczy wpływ na koszty oraz skuteczność kolejnych etapów remediacyjnych.

Etap 2 – opracowanie projektu planu remediacji zawierającego propozycje działań naprawczych. Projekt planu remediacji jest uzgadniany i zatwierdzany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w drodze decyzji administracyjnej.

Etap 3 – oczyszczenie gruntu i uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych kończących remediację. W zależności od rodzaju i stopnia skażenia oraz szeregu czynników dodatkowych, remediację gruntu przeprowadzamy poza miejscem skażenia – metodą EX SITU lub w miejscu skażenia – metodą IN SITU.

Dokumentacje

  • ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
  • projekt planu remediacji;
  • raport potwierdzający końcowy efekt przeprowadzonej remediacji;
  • raport początkowy i końcowy;
  • ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska (ocena ryzyka zdrowotnego);
  • koncepcja oczyszczania gruntu (in-situ, ex-situ);
  • kosztorys prac remediacyjnych;
  • graficzna interpretacja wyników badań(mapy rozkładu zanieczyszczeń);
  • wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

FORMULARZ KONTAKTOWYBądźmy zawsze w kontakcie

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skorzystaj z możliwości formularza kontaktowego. Niezwłocznie wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.