Systemy jakości Opis systemów jakościSystemy jakości

System zarządzania jakością

GBA POLSKA Sp. z o.o. posiada wdrożony, utrzymywany i stale doskonalony zintegrowany system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego.System zarządzania jakością

AKREDYTACJA

Akredytacja laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025

W 2004 r. w grudniu, uzyskaliśmy pierwszą akredytację, nadaną przez Niemiecką Radę Akredytacyjną DAR, a proces akredytacyjny został przeprowadzony przez Niemiecką Jednostkę Certyfikującą DACH.

W 2009 r. w październiku otrzymaliśmy drugą akredytację, nadaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Niemiecki certyfikat akredytacji zastąpiono polskim certyfikatem.

W 2019 roku skutecznie dostosowaliśmy system zarządzania jakością do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, czego potwierdzeniem było uzyskanie kolejnego certyfikatu akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.
Szczegółowy wykaz akredytowanych badań znajduje się w aktualnym Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1095 oraz w listach badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego.

Akredytacja OiB

W 2012 roku uzyskaliśmy Certyfikat Akredytacji w Zakresie Obronności i Bezpieczeństwa wydany przez Ministra Obrony Narodowej. Potwierdza on nasze kompetencje do prowadzenia działalności związanej z oceną zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Szczegółowy wykaz akredytowanych badań znajduje się w aktualnym Zakresie Akredytacji OiB.

CERTYFIKACJA

Certyfikacja systemu jakości wg ISO 9001

W 2018 roku uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami przedstawionymi w normie PN-EN ISO 9001:2015. Aktualny certyfikat obejmuje badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i sensoryczne oraz pobieranie próbek.

Certyfikacja systemu jakości wg ISO 14001

W 2018 roku uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego z wymaganiami przedstawionymi w normie PN-EN ISO 14001:2015.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015, biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne i strategiczne firmy, opracowujemy cele i zadania środowiskowe, jak również analizujemy w sposób ciągły wpływ oddziaływania naszej firmy na środowisko. Cele i zadania środowiskowe są ściśle powiązane z głównymi celami i zobowiązaniami GBA POLSKA opisanymi w „Polityce Jakości – Polityce Środowiskowej”.

Należą do nich:

  • ograniczanie zużycia energii elektrycznej, surowców i materiałów,
  • ograniczanie emisji oraz wytwarzania odpadów i zanieczyszczeń,
  • kształtowanie świadomości projakościowej i prośrodowiskowej,
  • spełnianie wymagań prawnych dotyczących aspektów środowiskowych,
  • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska.

Aktualny certyfikat obejmuje badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i sensoryczne oraz pobieranie próbek.

Certyfikacja systemu jakości wg AQAP 2110

Od 2018 roku posiadamy certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami NATO dotyczącymi zapewnienia jakości w kontroli i badaniach przedstawionymi w dokumencie AQAP 2110:2016.

Dzięki temu możemy wykonywać badania laboratoryjne dla potrzeb wojska oraz firm produkujących na potrzeby wojska. AQAP czyli Allied Quality Assurance Publication jest Publikacją Standaryzacyjną zawierającą dokumenty dotyczące wymagań jakościowych dostaw do instytucji wojskowych.

Aktualny certyfikat obejmuje badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i sensoryczne oraz pobieranie próbek.

ZATWIERDZENIA / ZEZWOLENIA / REJESTRACJA

Rejestracja w systemie GMP+

W 2019 roku zostaliśmy zarejestrowani w systemie GMP+ w zakresie wykonywania badań pasz w ramach standardu GMP+ B11.

Zatwierdzenia przez organy urzędowe

Posiadamy zatwierdzenia Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli oraz zatwierdzenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Ponadto posiadamy zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.