Jak prawidłowo klasyfikować odpady? Część 1

Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwach pociąga za sobą konieczność kwalifikacji, weryfikacji właściwości odpadów oraz określania możliwości ich dalszego zagospodarowania.

Odpady wytwarzane podczas prowadzenia działalności gospodarczej charakteryzują się różnorodnymi właściwościami, a mnogość ich rodzajów często nastręcza problemów przy podejmowaniu decyzji w zakresie ich ewidencji, utylizacji, odzysku czy recyklingu. Ponieważ praktycznie każda działalność gospodarcza wiąże się z wytwarzaniem odpadów przemysłowych lub poprodukcyjnych, obowiązki w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami dotyczą szerokiego grona przedsiębiorców oraz podmiotów gospodarczych.

Kluczowa w gospodarowania odpadami, jest ich właściwa klasyfikacja i prawidłowe nadanie tzw. kodu odpadu, które są niezbędne do prowadzenia wymaganej przepisami ewidencji odpadów.

Często pojawia się pytanie, jak we właściwy sposób dobrać kod odpadu?

Zestawienie odpadów z ich podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów. Najważniejsza zasada determinująca obowiązującą klasyfikację odpadów to ich podział w zależności od źródła powstawania. Katalog odpadów wprowadził podział na 20 grup obejmujących najważniejsze rodzaje działalności.

W dokumentacji dotyczących odpadów posługujemy się tzw. kodami odpadów. Kod odpadu to sześciocyfrowy ciąg liczb, określający konkretny rodzaj odpadu. Dwie pierwsze cyfry kodu oznaczają grupę odpadu i wskazują źródło jego powstawania. Kolejne dwie cyfry określają podgrupę, natomiast dwie ostatnie cyfry precyzyjnie określają rodzaj odpadu. Ponieważ niezwykle ciężko opracować zamknięty katalog zestawiający wszelkie możliwe do wytworzenia odpady – ustawodawca uwzględnił w katalogu również grupy o szerszym charakterze, zestawiające odpady trudne do jednoznacznego sklasyfikowania czyli grupy od 13 do 15 oraz grupę 16.  W przypadku braku możliwości zakwalifikowania odpadu do konkretnego rodzaju, odpadom można przypisać kod kończący się na 99.  Kody odpadów kończące się liczbą 99 – czyli tzw.  inne niewymienione odpady pozwalają zaklasyfikować odpady problematyczne lub nietypowe, jednak nawet w tych przypadkach konieczne jest właściwe ustalenie grupy i podgrupy wynikających ze źródła wytwarzania odpadu.

Bardzo istotnym elementem klasyfikacji jest ustalenie, czy odpad posiada właściwości powodujące, że odpad jest zaliczany do odpadów niebezpiecznych.

Odpady, które ze względu na posiadane właściwości są zaliczane do odpadów niebezpiecznych oznacza się symbolem „*” na końcu 6 cyfrowego kodu. W katalogu zamieszczono kilka rodzajów odpadów, którym można przypisać zarówno właściwości niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Są to tzw. kody lustrzane, które należy stosować najlepiej w oparciu o potwierdzone akredytowanymi badaniami właściwości.

Od czego zatem zacząć i jak właściwie zakwalifikować odpad?

Kluczem jest zachowanie właściwej kolejności nadawania kodu i jej rozpoczęcie od ustalenia źródła powstawania.  Kierowanie się wyłącznie nazwami odpadów opisanymi w katalogu niejednokrotnie może spowodować błędne zakwalifikowanie odpadu. Po ustaleniu grupy, należy przejść do następnego etapu i wybrać podgrupę najbardziej dopasowaną do prowadzonej działalności i rodzaju eksploatowanej instalacji. Dopiero na tym etapie analizujemy poszczególne kody wybierając ten najbardziej dopasowany opisem do wytwarzanego odpadu. Na tym etapie powinniśmy ustalić czy odpad jest niebezpieczny czy zalicza się do innych niż niebezpieczne. Zdarza się, że nazwy odpadów opisane w katalogu mogą nie odpowiadać dokładnie rodzajowi odpadu, który wytwarzamy. W takim przypadku mamy możliwość doszczegółowienia odpadu przez dodanie do nazwy kodu ex lub dopisanie dalszej części nazwy. W przypadku wątpliwości pomocne może być wykonanie badań odpadów, które mogą ułatwić właściwe zakwalifikowanie odpadów i zweryfikować czy odpad posiada właściwości niebezpieczne.

GBA POLSKA oferuje szeroki zakres usług w zakresie akredytowanych badań odpadów oraz opracowań i analiz w tym zakresie.

Wykonujemy zarówno badania odpadów przeznaczonych do składowania, badania  w celu potwierdzenia wymagań dla przetwarzania odpadów poza instalacjami lub w procesie R10, a także szeroki zakres badań szczegółowych wykonywanych na potrzeby własne klientów m.in. w celu wykluczenia lub potwierdzenia właściwości niebezpiecznych czy wykonania właściwej kwalifikacji odpadów. Oferujemy wsparcie i doradztwo od dobrania zakresu badań, przez pobranie próbek i przygotowanie opracowania.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu i współpracy z GBA POLSKA!

 

GBA POLSKA Sp. z o.o. od 20 lat jest rzetelnym i wiarygodnym partnerem w obszarze badań laboratoryjnych i usług intelektualnych dla żywności, środowiska i kosmetyków.